Kreditor Pénzügyi Zrt.

1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. A-C. ép. 3. em. 12.

Tel: 06 1 236 0129

Fax: 06 1 236 0130

Email: info@kreditor.hu

www.kreditor.hu

Kreditor

 

KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy Társaságunk 2021. február 26-ei hatályba lépéssel módosította a „Hitel és pénzkölcsön nyújtására vonatkozó Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek” megnevezésű dokumentumot.

 

KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy Társaságunk 2018. május 1-ei hatályba lépéssel módosította a „Hitel és pénzkölcsön nyújtására vonatkozó Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek” megnevezésű dokumentumot, valamint az „Üzletszabályzat személyi kölcsönökhöz” és a „Személyi kölcsön szerződés” blanketta rendelkezéseit.

"Hitel és pénzkölcsön nyújtására vonatkozó Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek” rendelkezései az alábbiak szerint módosultak:

2018. április 30-ig hatályos 2018. május 1-től hatályos módosítások

3.3.6. Amennyiben bármilyen jogszabályi rendelkezés, vagy azok bírói, vagy jogalkalmazói értelmezésében bekövetkezett változás, továbbá bármilyen jelenlegi vagy későbbi jegybanki vagy bírósági előírásnak a Társaság részéről történő megfelelése többlet költséget okoz a Társaság részére az Ügyféllel kötött kölcsönszerződés szerinti kölcsön nyújtásával vagy fenntartásával kapcsolatban, azt a Társaság az Ügyfél részére eljuttatott értesítéssel jogosult az Ügyfélre továbbhárítani. Az Ügyfél megbízása alapján történő teljesítés esetében felmerülő külföldi bankköltség viselését a nemzetközi szokványok szabályozzák.

A 3.3.6. pont teljes egészében törlésre került.

4.3.2. Hitelképesség vizsgálati díj: a hitelképesség vizsgálati díj a Társaság által az Ügyfél hitelképességének megállapítása érdekében lefolytatott eljárásának az ellenértéke, amely a vizsgálat eredményétől függetlenül fizetendő.

A díj mértéke a Kondíciós Listában rögzített, nem függ a hitelkérelem nagyságától. A díj mindig előre fizetendő.

4.3.2. A kamat-, és díjmódosítás feltételei

4.3.2.1. A referencia kamatlábhoz kötött fogyasztói kölcsön- és lízingszerződések esetén a Társaság a kamatfelár egyoldalú módosítására nem jogosult.

4.3.2.2. Az egyoldalú díj- és költségmódosítás szabályai

a) Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény 9.§ (2) bekezdése alapján azon fogyasztói kölcsönszerződések esetén, amelyekre vonatkozóan a Társaság-t a 2014. évi XL. törvény alapján elszámolási kötelezettség terheli, a tételesen meghatározott díjat, jutalékot és minden egyéb, százalékosan meghatározott, az 2009. évi CLXII. törvény 17/E. §-a szerinti költségnek nem minősülő fizetési kötelezettséget a Társaság jogosult évente egy alkalommal, április 1- i hatállyal – első alkalommal 2018. április 1. napjával -, legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi fogyasztói árindex mértékével megemelni, melynek tényéről, az új fizetési kötelezettség mértékéről, valamint az új törlesztőrészletek várható mértékéről a módosítást legalább 30 nappal megelőzően a fogyasztónak minősülő Üzletfelet tájékoztatni köteles.

b) A Társaság a kamaton kívül a fogyasztó terhére csak olyan költséget állapíthat meg és módosíthat - annak növekedésével arányosan - a fogyasztó számára hátrányosan, amelyet a szerződésben tételesen meghatározott, és amely költség a szerződés megkötése, módosítása és a fogyasztóval való kapcsolattartás során közvetlenül a fogyasztó érdekében, harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben a fogyasztóra áthárítható módon merült fel. A Társaság a költséget annak felmerülésekor módosíthatja, melynek tényéről, az új költség mértékéről, valamint az új törlesztőrészletek várható mértékéről a módosítást legalább 30 nappal megelőzően a fogyasztónak minősülő Üzletfelet tájékoztatni köteles.

c) Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén A Társaság kizárólag abban az esetben jogosult a kamatot, a díjat és költséget valamint az egyéb szerződéses feltételt egyoldalúan az Üzletfél számára kedvezőtlenül módosítani, ha a kölcsön vagy pénzügyi lízingszerződés megkötésének időpontját követően annak futamideje alatt az alábbi feltételek illetve körülmények valamelyike következik be a Társaság számára kedvezőtlen módon:

  • megváltozik az irányadó pénzpiaci kamatok szintje (a jegybanki alapkamat, a BUBOR, a LIBOR, az EURIBOR az MNB repo és betéti kamatlábak, a bankközi kamatok stb.) (a továbbiakban: referencia kamatok);
  • megváltozik a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok átlagos hozamszintje;
  • megváltozik a Társaság refinanszírozási kamatköltsége (beleértve azt az esetet is, ha a refinanszírozási kamatköltség változására a lejáró vagy idő előtt visszafizetésre kerülő refinanszírozási hitel más feltételekkel való meghosszabbítása vagy újrakötése miatt kerül sor);
  • bármilyen jogszabály, felügyeleti, vagy jegybanki rendelkezés megváltozása, bevezetése, ezek alkalmazásában bekövetkezett változás, illetve más tőkemegfelelési, vagy tartalékolási előírásoknak való megfelelés, amely miatt a Társaságnál a szerződéskötéskori állapothoz képest addicionális költségek merülnek fel a Szerződés megkötésével illetve a Szerződésből eredő kötelezettségek vállalásával, fenntartásával vagy teljesítésével összefüggésben;
  • hatályba lépnek illetve módosulnak a Társaságműködésével, vagy az általa nyújtott szolgáltatások adózásával vagy más adójellegű járulékával (pl. illeték) illetve jogszabály által előírt díjával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések;
  • bevezetésre kerülnek vagy módosulnak jogszabály által meghatározott díjak, költségek, amennyiben annak megtérítésére részben vagy egészben az Üzletfél köteles, vagy a Társaság által felszámított díjtétel egyébként azt magában foglalja;
  • az Üzletfél kockázati megítélésének megváltozása:

ca) az Üzletfél illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a Társaság jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján – különös tekintettel az Üzletfél pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra -, ha azt az új kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá;

cb) a Társaság vonatkozó jogszabályoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve Üzletfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változását teszi indokolttá;

cc) a Társaság vállalja, hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon Üzletfélnél, aki szerződési kötelezettségeit folyamatosan teljesítette, a hitel futamideje alatt nem esett fizetési késedelembe. d) a nyújtott kölcsön vagy pénzügyi lízing fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás.

  • módosulnak a postai díjszabások.

4.3.2.3. Az Üzletfél számára kedvezőtlen kamat-, díjmódosítást a módosítás hatálybalépése előtt 15 nappal a Társaság hirdetményben közzéteszi.

3.2.3. A Társaság az Ügyféllel történő kapcsolattartás és a különböző szolgáltatások magasabb színvonalon történő nyújtása érdekében a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban előírt ügyféladatokon túl az egyedi szerződésekben jogosult további azonosító adatok megadását kérni az Ügyféltől, illetve azok igazolására felhívni az Ügyfelet.

Amennyiben az Ügyfél e kötelezettségének a Társaság által meghatározott módon és határidőben nem tesz eleget, a Társaság jogosult megtagadni, illetve felfüggeszteni a szolgáltatás nyújtását vagy a megbízás teljesítését.

3.2.3. A Társaság az Ügyféllel történő kapcsolattartás és a különböző szolgáltatások magasabb színvonalon történő nyújtása érdekében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban előírt ügyféladatokon túl az egyedi szerződésekben további azonosító adatok megadását kérheti az Ügyféltől.

Amennyiben a Társaság a Pénzmos. tv. 7-10. §- ban meghatározott kötelezettségének nem tud eleget tenni, köteles megtagadni az Ügyfél megbízása alapján fizetési számlán keresztül művelet végzését, üzleti kapcsolat létesítését és ügyleti megbízás teljesítését, vagy köteles megszüntetni az Ügyféllel fennálló üzleti kapcsolatot.

3.5.4. Nem felel a Társaság a működésének megzavarásából eredő kárért, ideértve a karban- és fenntartásával kapcsolatos korlátozott működést, valamint, ha a Társaság jelentős ok miatt, meghatározott napon vagy ideig beszünteti vagy korlátozza működését.

3.5.4. A Társaság a működésének megzavarásából eredő kárért a Ptk. 6:142. §-ában meghatározottak szerint felel.

Az „Üzletszabályzat személyi kölcsönökhöz” rendelkezései az alábbiak szerint módosultak:

2018. április 30-ig hatályos 2018. május 1-től hatályos módosítások

III./3. Elállási jog

Az Adós a hitelszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor.

III./3. Elállási jog

Az Adós a hitelszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor.

A „Személyi kölcsön szerződés” rendelkezései az alábbiak szerint módosultak:

2018. április 30-ig hatályos

2018. május 1-től hatályos módosítások

6.2. Elállási jog

Elállási jog a Feleket nem illeti meg.

6.2. Elállási jog

Az Adós a hitelszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor.

7.4. A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült jogvitákat a Felek megegyezés útján kívánják rendezni, ennek sikertelensége esetére kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

7.4. A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült jogvitákat a Felek megegyezés útján kívánják rendezni.

A módosítással érintett három dokumentum megtekinthető Társaságunk hivatalos helységében a 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. A-C. III/12. szám alatt, illetve az alábbi linkekre kattintva:

Kreditor Zrt.